Scarecrow
Scarecrow

The scarecrow's winter quarters

Scarecrow

The scarecrow's winter quarters